Bölümde Yürütümüş Tezler


1989-2013 Yılları Arasında Yürütümüş Doktora Tezleri

ÖNER, Yasemin. 2010. Türkiye Koyun Irklarındaki Genetik Çeşitliliğin mtDNA ve Y Kromozomal Belirteçleri Kullanılarak Belirlenmesi. Prof.Dr. Cengiz ELMACI

SUCU, Ekin. 2009. Laktik Asit Bakteri İnokulantlarının Mısır Silajının Fermantasyon ve Aerobik Stabilite Özelikleri ile Rumen Ekolojisi Üzerine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. İsmail FİLYA

KALKAN, Hatice. 2008. Fibrolitik Enzimlerin Buğday Samanının Besleme Değeri Üzerine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. İsmail FİLYA

KARAMAN, Şadıman. 2008. Devekuşu (Struthio camelus) Kör Bağırsak İçeriği Kullanılarak Bazı Yem Hammaddelerinin in vitro Yöntemlerle Sindirilebilirliklerinin Belirlenmesi. Danışman: Prof.Dr. İbrahim AK

KARA UZUN, Şebnem. 2008. Türkiye Yerli Koyun Irkları ile Bazı Melez Koyun Genotiplerinin Yapağı Özellikleri ve Sanayide Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma. . Danışman: Prof.Dr. Erdoğan TUNCEL

YILMAZ DİKMEN, Bilgehan. 2007. Etlik Damızlıklarda Farklı Yaş Dönemlerindeki Yumurta Ağırlığı İle Yumurta Kalitesi, Lipit Kompozisyonu ve Kuluçka Sonuçları Arasındaki İlişkiler. Danışman: Ümran ŞAHAN

CANBOLAT, Önder. 2006. Seçmeli Yemlemenin Karacabey Merinosu Erkek Kuzularında Besi Performansı, Karkas Özellikleri, Bazı Rumen Sıvısı ve Kan Parametreleri Üzerine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. Ali KARABULUT

DURU, Serdar. 2005. Siyah Alaca Sığırlarda Dış Görünüş Özelliklerine Ait Parametre Ve Damızlık Değer Tahmini. Danışman: Prof.Dr. Erdoğan TUNCEL

DEĞİRMENCİOĞLU, Taşkın. 2004. Taşkın. Değişik Yöntemlerle İşlenmiş Buğday Dane Yemi İçeren Rasyonların Süt ineklerinin Süt Verimi ve Bileşimi Üzerine Etkisi. Danışman: Prof.Dr. Ali KARABULUT

HANOĞLU, Hülya. 2004. Yonca, Korunga ve Fiğ Kuru otlarının Rumende Parçalanabilirlik Özelliklerinin Saptanması ve Protein Değerlerinin İn situ ve İn vitro Yöntemlerle Karşılaştırılması. Danışman: Prof.Dr. Ali KARABULUT

AKGÜNDÜZ, Vedat. 2003. Gebeliğin Son Döneminde Farklı Düzeylerde Protein İçeren Rasyonlarla Beslemenin Koyunların Doğum Performansı Kuzuların Besi Gücü Ve Karkas Özelliklerine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. Ali KARABULUT

KÖSEOĞLU (ÇALIŞKAN), Şafak. 2000. Tavuk Kesimhane Artıkları Ununun Rumende Parçalanabilirliği ve Kuzu Besisinde Kullanılma Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. Danışman: Prof.Dr. Ali KARABULUT

BİLGÜVEN, Murat. 1999. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorynchus mykiss) Rasyonlarında Farklı Protein ve Yağ Düzeyleri ile Yağ Çeşitlerinin Besi Performansı ve Vücut Bileşimine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. İbrahim AK

İPEK, Aydın. 1997. Etçi Ana Damızlıklarda (G.P.S.) Anaçların Kuluçkadan Çıkış Mevsimi, Genotip, Anaç Yaşı ve Depolama Süresinin Kuluçka Özelliklerin Etkisi. Danışman: Prof.Dr. Erdoğan TUNCEL

FİLYA, İsmail. 1994. Koç Katımı Öncesi Değişik Düzeylerde Verilen Enerji, Vitamin A ve Vitamin E'nin Koyunlarda Döl Verimine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. Ali KARABULUT

KOYUNCU, Mehmet. 1994. Ankara Keçisi x Kıl Keçisi F1 Melezlerinin Lif Özellikleri ve Çeşitli Büyüme Dönemlerindeki Performansları Üzerine Araştırmalar. Danışman: Prof.Dr. Erdoğan TUNCEL

ŞAHAN, Ümran. 1992. Erken Sonbahar Beslemesinde Kullanılacak İpekböceği Yumurtalarının Eldesi İçin Uygun Yapay İnficar Yöntemlerinin Araştırılması. Danışman: Prof.Dr. Erdoğan TUNCEL

AK, İbrahim. 1990. Kurutulmuş Tavuk Gübresinin Yem Değeri ve Kuzu Besisinde Protein Kaynağı Olarak Kullanılma Olanakları. Danışman: Prof.Dr. M. Rıfat OKUYAN

SARIÇİÇEK, B. Zehra. 1989. Üre, Sodyum Hidroksit ve Amonyak ile Muamele Edilmiş Samanın Süt Sığırlarında Süt Verimine ve Bileşimine Etkisi. Danışman: Prof.Dr. M. Rıfat OKUYAN

 

1989-2013 Yılları Arasında Yürütümüş Yüksek Lisans Tezleri

 

ŞAHİN, Şule. 2012. Sığırlarda Myostatin ve Prolaktin Geni Polimorfizmi. Danışman: Prof.Dr. Cengiz ELMACI

BAYCAN, Süleyman Can. 2008. Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix Japonica) Farklı Yaş Dönemlerinin Kan Kolesterol, Kalsiyum ve Fosfor Düzeyleri İle Yumurta Verimi ve Kabuk Kalitesine Etkileri. Danışman: Doç.Dr. Ümran ŞAHAN

KARA, Hüseyin. 2007. Japon Bıldırcın Yumurtalarının Kuluçka Sonuçları Üzerine Fümigasyon ve Ultraviole Işık Uygulamalarının Etkisi. Danışman: Doç. Dr. Aydın İPEK

KARSLIOĞLU, Nurcan. 2006. Siyah Alaca İneklerde Damızlıkta Kalma Süresi ve Sürüden Çıkarılma Nedenleri. Danışman: Prof.Dr. Erdoğan TUNCEL

ALTINÇEKİÇ, Erdinç. 2006. Organik Asit – Bakteriyal İnokulant Kombinasyonunun Mısır Silajının Fermantasyon, Aerobik Stabilite ve in vitro Rumen Parçalanabilirlik Özellikleri Üzerine Etkileri. Danışman: Doç.Dr. İsmail FİLYA

ÇETİNKAYA (ARKIL), Senem. 2006. Siyah Alaca Sığırlarda Laktasyonun Devamlılık Düzeyi ve Buna Etki Eden Faktörler Üzerine Bir Araştırma. Danışman: Prof.Dr. Erdoğan TUNCEL

SOYSAL, Deniz. 2006. Yoğun ve Ekolojik Besi Uygulanan Kıvırcık ve Merinos Erkek Kuzuların Besi performansı ve Kesim Özelliklerinin Belirlenmesi. Danışman: Prof.Dr. İbrahim AK

ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ, Şeniz. 2005. Kıvırcık Koyunlarında Kızgınlık Etkinliğinin Değişimi. Danışman: Prof.Dr. Erdoğan TUNCEL

OLCAY, Fatime. 2005. Zeytin Ağacı Budama Ürünü Dal ve yapraklar ile Zeytin Küspesinin (Prina) Yem değeri Üzerine Bir Araştırma. Danışman: Prof.Dr. Ali KARABULUT

OĞUZ ÇAMOĞLU, Gökselin. 2005. Koyunlarda Karbonik Anhidraz ve X-Proteini Polimorfizmi. Danışman: Doç.Dr. Cengiz ELMACI

ÖNER, Yasemin. 2004. Siyah Alaca Sığırlarda Süt Proteinleri Polimorfizmi. Danışman: Doç.Dr. Cengiz ELMACI

GÜRBÜZOL, Fatmagül. 2004. Çeşitli Kaba Yemlerin Suda Eriyebilir ve Eriyemez Fraksiyonlarının İn Vitro Gaz Üretimine Katkılarının Saptanması. Danışman: Prof.Dr. Ali KARABULUT

SUCU, Ekin. 2002. Mısır ve Buğday Silajlarında Bakteriyal İnokulant Kullanımının Silaj Fermantasyonu, Aerobik Stabilite ve Rumen Parçalanabilirliği Üzerine Olan Etkileri. Danışman: Doç.Dr. İsmail FİLYA

KARAMAN, Şadıman. 2002. Hindi Besi Rasyonlarına Fitaz Enzimi Katmanın Besi Performansına ve Kesim Özelliklerine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. İbrahim AK

YILMAZ, Bilgehan. 2001. Değişik Zorlamalı Tüy Döküm Yöntemlerinin Yumurtacı Sürülerde Yumurta Verimi ve Kalitesine Olan Etkileri. Danışman: Doç.Dr. Ümran ŞAHAN

KALKAN, Hatice. 2001. Buhar ve Asitle İşleme yöntemi ile Mercimek Samanının Yem Değerini Artırma Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Danışman: Prof.Dr. Ali KARABULUT

KARA UZUN, Şebnem. 2001. Herik Irkı Koyunların Yapağılarının Halı Tipi Yapağı Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi. Danışman: Prof.Dr. Erdoğan TUNCEL

ŞENGÜL COŞKUN, Leyla. 2001. Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Bağlı İşletmelerde Döl Verimi Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Danışman: Prof.Dr. Erdoğan TUNCEL

YILMAZ, Müge. 2001. Farklı Dönemlerde Uygulanan Sınırlı Yemlemenin Hindilerin Besi Performansı ve Kesim Özellikleri Üzerine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. İbrahim AK

UMUR, Habil. 2000. Domates Posasının Yem Değerini Arttırma Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Danışman: Prof.Dr. Ali KARABULUT

ADA, Mehmet. 2000. Kuzu Besisinde Melas Yerine Yoğunlaştırılmış Melas Şilempesinin Kullanılma Olanakları. Danışman: Prof.Dr. İbrahim AK

CANBOLAT, Önder. 1999. Üre ile Desteklenen Tahıl Dane Yemlerinin Kuzu Besisinde Kullanılma Olanakları. Danışman: Prof.Dr. Ali KARABULUT

DURU, Serdar. 1999. Koçaş Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah-Alaca Sığırların Süt ve Döl Verimleri Üzerine Bir Araştırma. Danışman: Prof.Dr. Erdoğan TUNCEL

POZAN (TEYRAN), Naciye. 1999. Bursa Yöresinde Üretilen Çeşitli Silajların Kalite Özelliklerinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. Danışman: Prof.Dr. Ali KARABULUT

ÇİÇEK, Gülser. 1998. Farklı İki Broiler Damızlığının (Avian ve Arbor Acres) Bazı Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması. Danışman: Doç.Dr. Ümran ŞAHAN

DEĞİRMENCİOĞLU, Taşkın. 1997. Soğuk Stresi Altında Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Karkas Özelliklerine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. İbrahim AK

BÖLÜKTEPE, Selçuk. 1997. Laktasyondaki Süt Sığırlarının Rasyonlarına Niasin ve Yağ Eklemenin Sütün Bileşimi ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. İbrahim AK

TOKER, Nalan. 1997. Arpa İçeren Hindi Besi Rasyonlarına Enzim Katılmasının Besi Performansına ve Kesim Özelliklerine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. İbrahim AK

CİHANGİR, Şeyhmus. 1997. Yalova Atatürk Tarım İşletmesi'nde Yetiştirilen Siyah-Alaca Sığırlarda Süt ve Döl Verimleriyle İlgili Özellikler Üzerinde Bir Araştırma. Danışman: Prof.Dr. Erdoğan TUNCEL

TUNCER GENÇ Nermin. 1997. Değişik Kimyasal İşlemlerden Geçirilmiş İpekböceği Kristallerinin Yem Değerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Danışman: Prof.Dr. Ali KARABULUT

AKINAY ÖZDEMİR, Tuğba. 1997. Süt Sığırcılığında Döl Kontrolü Yoluyla Damızlık Erkek Bireylerin Seleksiyonu Yöntemleri. Danışman: Prof.Dr. Erdoğan TUNCEL

PALANCI, Nüket. 1996. Sıcak Stresi Altındaki Yumurta Tavuklarında Askorbik Asit Uyglanmasının Yumurta Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. İbrahim AK

FERİK, Ahmet.1995. Köy Koşullarında Yetiştirilen Kıl Keçilerinde Süt,Döl ve Kıl Verimleriyle İlgili Bazı Özelliklerin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. Danışman: Prof.Dr. Erdoğan TUNCEL

ŞENOL, Funda. 1995. Enstansif Besi Uygulanan Merinos ve Kıvırcık Kuzularının Besi Performanslarının Karşılaştırılması. Danışman: Prof.Dr. Erdoğan TUNCEL

BİLGÜVEN, Murat. 1994. Alabalık Karma Yemlerinde Tam Yağlı Soyanın Balık Ununun Yerine Kullanılma Olanakları. Danışman: Prof.Dr. Ali KARABULUT

ERSOY, Kemal. 1994. Bursa İli Merkez İlçede Bulunan ve İthal İneklerle Çalışan İşletmelerde Bakım, Besleme, Yönetim ve Ahır İçi Koşullarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Danışman: Prof.Dr. Erdoğan TUNCEL

İPEK, Aydın. 1993. Tahirova Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Sığırların Süt ve Döl Verimleri Üzerine Bir Araştırma. Danışman: Prof.Dr. Erdoğan TUNCEL

ANGI, Adnan. 1993. Değişik Fiziksel Muamele Yöntemleri ile Sorghum Dane Yeminin Yem Değerini Arttırma Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. Danışman: Prof.Dr. Ali KARABULUT

KÖSEOĞLU, Şafak. 1993. Üre İle Muamele Edilen Buğday ve Fiğ Samanlarının Yem Değeri Üzerinde Bir Araştırma. Danışman: Prof.Dr. Ali KARABULUT

DOSAY, Mine. 1993. Hindi Besisinde Enerji Kaynağı Olarak Mısır Yerine Sorghum Kullanılma Olanakları. Danışman: Prof.Dr. İbrahim AK

ÇİÇEK, Tülin. 1992. Yerli Merinos Koyunlarında Değişik PMSG Dozlarının Çeşitli Döl Verimi Özelliklerine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. Metin ŞENGONCA

BAŞKUT, Selma. 1992. Karacabey Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah-Alaca Sığırlarda Çeşitli Faktörlerin Süt ve Döl Verim Özelliklerine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. Metin ŞENGONCA

KAYNAR, İnci. 1992. Değişik İşlemlerden Geçirilmiş Tam Yağlı Soyanın Yem Değerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Danışman: Prof.Dr. Ali KARABULUT

FİLYA, İsmail. 1991. Tam Yağlı Soyanın Kuzu Besisinde Kullanılma Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Danışman: Prof.Dr. Ali KARABULUT

İLKUS, Gaye. 1991. Merinos, Kıvırcık ve Hampshire x Kıvırcık Melezi Kuzuların Enstansif Koşullardaki Besi Performansları. Danışman: Prof.Dr. Erdoğan TUNCEL

ERTEK, Ece. 1991. Bursa ve Çevresinde Yaygın Bazı Ticari Etçi Hibritlerin Verim Özellikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Danışman: Prof.Dr. Metin ŞENGONCA

GÜCÜK, Timur. 1991. Sentetik Progesteron ve PMSG Uygulamasının Bursa Yöresindeki Yerli Merinos Koyunlarında Döl Veriminin Toplulaştırılmasına Etkisi. Danışman: Prof.Dr. Metin ŞENGONCA

KOYUNCU, Mehmet. 1990. Köy Koşullarında Yetiştirilen Kıl Keçilerinde Kıl Verimleri, Bazı Kıl Özellikleriyle Canlı Ağırlık ve Vücut Ölçüleri Arasındaki İlişkiler. Danışman: Prof.Dr. Erdoğan TUNCEL

OKUMUŞ, Nermin. 1990. Elma Posasının Yem Değerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Danışman: Prof.Dr. Ali KARABULUT

YILMAZLAR Nesrin. 1990. Silolanmış Bezelye Konserve Sanayii Artığı İle Yonca Kuru Otundan Kuzu Besisinde Yararlanma Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Danışman: Prof.Dr. Ali KARABULUT

ALGÖZ, Muzaffer. 1989. Kıvırcık Koyunlarında Damızlık Seçiminde Anaların Birden Fazla Süt Verim Kayıtlarından ve Diğer Verimlerinden Yararlanma Olanakları. Danışman: Prof.Dr. Erdoğan TUNCEL

BERKÜN, Çiğdem. 1989. Türk Merinosu Kuzularında Cinsiyetin Besi Performansı ile Kesim ve Karkas Özelliklerine Etkisi. Danışman: Prof.Dr. Erdoğan TUNCEL

YILDIZ, Hacı Dursun. 1989. Karacabey Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Amerikan Kökenli Siyah-Alaca Sığırların Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Danışman: Prof.Dr. Metin ŞENGONCA

SOMUNCU, Uğur. 1989. Karacabey Tarım İşletmesindeki Hollanda Kökenli Siyah-Alaca Sığırların Süt Ve Döl Verimleri Üzerinde Bir Çalışma. Danışman: Prof.Dr. Metin ŞENGONCA

BARUTÇUOĞLU, Ercan. 1989. Çeşitli Protein Ek Yemlerinin Farklı Kombinasyonlarının Enstansif Besiye Alınmış Kuzuların Besi Performansı ve Besi Maliyetine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. Ali KARABULUT

GÜLEÇ, Abdurrauf. 1989. Entansif Kuzu Besisinde Kullanılan Farklı Enerji Kaynağı Yemlerin Besi Performansı ve Besi Maliyetine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. Ali KARABULUT

PEKİYİ, Atilla. 1988. Köy Koşullarındaki Tahirova x Kıvırcık Melezi Koyunlarında Çeşitli Verimlerle İlgili Genetik Parametreler. Danışman: Prof.Dr. Erdoğan TUNCEL

ŞAHİN, Berrin. 1988. Bezelye Konservesi Sanayi Artıklarında Yem Değerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. Danışman: Prof.Dr. Ali KARABULUT

ŞAHAN, Ümran. 1987. Izgara ve Altlık Üzerinde Barındırılan Ile de France x Kıvırcık (F1) ve Merinos Kuzularının Enstansif Besideki Performansları. Danışman: Prof.Dr. Erdoğan TUNCEL

POLAT, İlter. 1987. Kurutulmuş Domates Posasının Yem Değeri Üzerine Bir Araştırma. Danışman: Prof.Dr. M. Rıfat OKUYAN

AK, İbrahim. 1985. Izgara Üstünde ve Yerde Barındırılan Merinos Kuzularında Ad Libitum ve Kısıntılı Yemlemenin Besi Performansına Etkileri. Danışman: Prof.Dr. M. Rıfat OKUYAN

KARACA, Orhan. 1985. Bursa İli Şartlarında Tahirova, Kıvırcık, Merinos,Ile de France x Merinos Kuzularının Doğum ve Sütten Kesim Ağırlıklarına Bazı Çevre Faktörlerinin Etkileri. Danışman: Prof.Dr. Kemal BIYIKOĞLU

SARIÇİÇEK, Nilüfer Zehra. 1985. Kuzulara Uygulanan Kaşak Besi ile Entansif Besinin Bazı Besi Kriterlerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Danışman: Prof.Dr. M. Rıfat OKUYAN


bottom